Day: March 23, 2023

Datar Simran Shah Ji: A Devout Follower of Baba Laddi Shah Ji Trust Tittukhera, Sirsa
Religion

Datar Simran Shah Ji: A Devout Follower of Baba Laddi Shah Ji Trust Tittukhera, Sirsa

This blog is about Datar Simran Shah Ji, a devotee of Baba Laddi Shah Ji, and her journey towards serving…
Back to top button